Klimaatadaptatie

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Bij inrichting van het gebied moet veel aandacht zijn voor groenblauwe oplossingen om de water en bodemuitdagingen het hoofd te kunnen bieden
  • Het tegengaan van verdroging, bodemdaling en verzilting vraagt slimme wateroplossingen: meer infiltreren, meer aanvoer en wellicht bewust (andere) keuzes voor gebiedsinrichting en peil.
  • Boskoop heeft al te maken gehad met een extreme bui in 2018, de onvrede over wateroverlast speelt. Er is veel bewustzijn over de bodemdaling- en verziltingsproblematiek in het gehele buitengebied.
  • Bij de energietransitie ziet men veel organiserend vermogen in de samenleving. Bij klimaatadaptatie is dat nog niet het geval, terwijl problematiek reëel is en toeneemt. Gezamenlijk organiseren daarop vraagt om aansturing, bijvoorbeeld vanuit de gemeente.

Johan Remijn- Hoogheemraadschap van Rijnland

09-06-21 om 11:01

Opmerkelijk dat klimaatadaptatie vooral onder thema Profit wordt genoemd (dus gekoppeld aan economie). Dit zou logischer passen onder People.

Het zou mooi zijn hier te refereren aan de afspraken uit het Bouwconvenant ZH waarin richtlijnen zijn opgenomen m.b.t. klimaatadaptatief bouwen.

Cookie-instellingen