Land- en tuinbouw

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Land- en tuinbouw is een essentiële sector voor het beheer van het buitengebied. Een open landschap en ‘koeien in de wei’ bepalen voor een groot deel de beleving van mensen van het buitengebied.
  • Het huidige agrarische gebruik staat onder druk van bodemdaling en klimaatverandering, dit moet op een andere, duurzame manier weer rendabel worden; door te extensiveren, intensiveren of door andere activiteiten te stimuleren? Boeren hebben perspectief nodig, een grillig beleid vanuit de overheid maakt dat lastig.
  • -Er moeten nieuwe verdienmodellen voor agrariërs ontwikkeld worden: energieopwekking, circulaire en/of natuur-inclusieve landbouw, voedselbossen als buffer naar natuur, natte teelten of gemeenschapslandbouw en korte keten verkoop.
  • Het is belangrijk de verbinding te maken tussen kernen en het buitengebied, begrip te kweken voor elkaar en voor de keuzes die gemaakt worden in de functie van het gebied. Het buitengebied zou niet de problemen van de stad op moeten lossen.

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

Johan Remijn- Hoogheemraadschap van Rijnland

09-06-21 om 11:10

Onder planet > Introductie - Land -en tuinbouw staat een lijstje uitdagingen. Wij zouden daaraan graag toevoegen een klimaatbestendige inrichting van bedrijven (omgaan met verzilting staat genoemd, maar wateroverlast en droogte horen daar ook bij).

Daarnaast denken wij dat er voor de land- en tuinbouw ook nog wel uitdagingen zijn voor wat betreft het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, gerelateerd aan de waterkwaliteit.

Cookie-instellingen